Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Hobby-Art, gevestigd te Goirle
Versie geldig vanaf 01 januari 2017
1        Algemeen
1.1        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en werkzaamheden van De Foamtastische Huiskamer. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van De Foamtastische Huiskamer en tevens in de webshop. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2        Door het plaatsen van een bestelling  of het boeken van een workshop geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. De Foamtastische Huiskamer behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3        Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door De Foamtastische Huiskamer erkend.
1.4        De Foamtastische Huiskamer garandeert dat het geleverde product en de workshops beantwoorden aan de overeenkomst en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties te weten artikelcode en barcode (EAN code). Alle specificaties op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2        Levering
2.1        Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2        In het kader van de regels van de koop op afstand zal De Foamtastische Huiskamer bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. De regels van de koop op afstand zijn niet van toepassing op de workshops.
2.3        Aan de leveringsplicht van De Foamtastische Huiskamer zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door De Foamtastische Huiskamer geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden, dan wel dat de deelnemers een workshops heeft gereserveerd. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4        Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3        Prijzen
3.1        Prijzen worden binnen de looptijd van een aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2        Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3        Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief het geldende BTW voor het product / de activiteit.
3.4        Voor productprijzen in de winkel geldt dat de door de kassa aangegeven prijs telt.

4        Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1        Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan De Foamtastische Huiskamer heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij De Foamtastische Huiskamer via het retourformulier op de website. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
               Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt De Foamtastische Huiskamer er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Mochten de kosten voor retourzending onverhoopt toch voor rekening komen van De Foamtastische Huiskamer dan behoud De Foamtastische Huiskamer zich het recht voor zonder verder toelichting deze extra kosten in rekening te brengen bij de afnemer.
4.2        Het herroepingrecht geldt niet voor:
a.        diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
b.        goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
c.        goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Zo ook voor de materialen die specifiek voor de klant worden afgemeten, zoals bijvoorbeeld foam en lint
d.        voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
d.        audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
e.        de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen
f.        aankopen in de fysieke winkel, met dien verstande dat voor die producten geen geld retour wordt gegeven maar een kadobon ter waarde van het product.

5        Gegevensbeheer
5.1        Indien u een bestelling plaatst  / workshop boekt bij De Foamtastische Huiskamer, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van De Foamtastische Huiskamer. De Foamtastische Huiskamer houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2        De Foamtastische Huiskamer respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3        De Foamtastische Huiskamer maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf  van deze lijst te verwijderen.

6        Garantie en conformiteit
6.1        De Foamtastische Huiskamer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2        Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3        De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan De Foamtastische Huiskamer) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan De Foamtastische Huiskamer. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 week na levering aan De Foamtastische Huiskamer schriftelijk te worden gemeld en tevens worden voorzien van foto’s. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4        Indien klachten van de afnemer door De Foamtastische Huiskamer gegrond worden bevonden, zal De Foamtastische Huiskamer naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van De Foamtastische Huiskamer en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van De Foamtastische Huiskamer) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van De Foamtastische Huiskamer gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van De Foamtastische Huiskamer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5        De Foamtastische Huiskamer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6        Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens De Foamtastische Huiskamer in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van De Foamtastische Huiskamer en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
6.7        De Foamtastische Huiskamer is niet aansprakelijk voor schade aan materialen welke zijn veroorzaakt door ondeugdelijk transport. Alle materialen worden zorgvuldig ingepakt en aangeboden aan een transporteur. Als blijkt dat materialen beschadigd aankomen zullen de inpakfoto’s worden gecontroleerd en op basis daarvan zal De Foamtastische Huiskamer bepalen welke schadevergoeding als billijk beschouwd wordt.

7         Aanbiedingen
7.1        Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2        Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt De Foamtastische Huiskamer zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3        Mondelinge toezeggingen verbinden De Foamtastische Huiskamer slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4        Aanbiedingen van De Foamtastische Huiskamer gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5        De Foamtastische Huiskamer kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6        Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
8        Overeenkomst
8.1        Een overeenkomst tussen De Foamtastische Huiskamer en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door De Foamtastische Huiskamer op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2         De Foamtastische Huiskamer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9        Afbeeldingen en specificaties
9.1        Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van De Foamtastische Huiskamer gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10        Overmacht
10.1        De Foamtastische Huiskamer is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2        Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van De Foamtastische Huiskamer alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3        De Foamtastische Huiskamer behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is De Foamtastische Huiskamer gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4        Indien De Foamtastische Huiskamer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11        Aansprakelijkheid
11.1        De Foamtastische Huiskamer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12        Eigendomsvoorbehoud
12.1        Eigendom van alle door De Foamtastische Huiskamer aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij De Foamtastische Huiskamer zolang de afnemer de vorderingen van De Foamtastische Huiskamer uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van De Foamtastische Huiskamer wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2        De door De Foamtastische Huiskamer geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3        De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4        De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan De Foamtastische Huiskamer of een door De Foamtastische Huiskamer aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin De Foamtastische Huiskamer haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5        Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht De Foamtastische Huiskamer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

13        Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1        Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2        Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen De Foamtastische Huiskamer en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Breda kennis, tenzij De Foamtastische Huiskamer er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14        Tekenlessen, cursussen en workshops
14.1        Aanvullende voorwaarden
Voor zowel de tekenlessen als de verschillende workshops kunnen aanvullende voorwaarden gelden. Deze zullen beschikbaar worden gesteld bij inschrijving.
14.2        Annulering Workshops
Voor alle workshops geldt  dat annulering niet kosteloos kan. Bij een annulering wordt 50% van de workshopprijs in rekening gebracht. Indien een workshop Foampruiken wordt geannuleerd binnen 24 uur voor aanvang zal een bedrag van 75% in rekening worden gebracht.
14.3        Overmacht
Indien annulering wordt gedaan door overmacht kunnen wij vragen om een motivatie zodat wij een coulanceregeling kunnen hanteren.
14.4        Tekenlessen / cursussen

Op het inschrijfformulier van de tekenlessen /  cursussen worden aanvullende voorwaarden gemeld voor de betaling van de tekenlessen / cursus.
15        Vindplaats en wijziging voorwaarden
15.1        Deze voorwaarden zijn opgenomen op de website en webshop van De Foamtastische Huiskamer.
15.2        De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan

Contactgegevens:
Hobby-Art v.o.f. | De Foamtastische Huiskamer | Foamatelier | Schmink & Cosplay | Foamtastic Crafts | IndigoBlu NL
Tilburgseweg 42
5051AH Goirle
info@Hobby-Art.nl
013-8795257
KVK: 80525148
BTW: NL861701732B01